ข้อมูลสถิติจากการสำรวจภายในจังหวัด

   ข้อมูลสถิติจากการสำรวจ/ สำมะโนภายในจังหวัด คือเอกสาร/ รายงาน และตารางข้อมูลสถิติทีสำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานีเป็นผู้ดำเนินการจัดเก็บ และมีการนำเสนอผลในระดับจังหวัด 

 

job

- การสำรวจภาวะการทำงานของประชากรประชากร จังหวัดอุบลราชธานี (ไตรมาส 1: มกราคม-มีนาคม 2560)
- การสำรวจภาวะการทำงานของประชากรประชากร จังหวัดอุบลราชธานี (ไตรมาส 4: ตุลาคม-ธันวาคม 2559)
- การสำรวจภาวะการทำงานของประชากรประชากร จังหวัดอุบลราชธานี (ไตรมาส 3: กรกฎาคม-กันยายน 2559)
- การสำรวจภาวะการทำงานของประชากรประชากร จังหวัดอุบลราชธานี (ไตรมาส 2: เมษายน-มิถุนายน 2559)
- การสำรวจภาวะการทำงานของประชากรประชากร จังหวัดอุบลราชธานี (ไตรมาส 1: มกราคม-มีนาคม 2559)

- การสำรวจภาวะการทำงานของประชากรประชากร จังหวัดอุบลราชธานี (ไตรมาส 4: ตุลาคม-ธันวาคม 2558)
- การสำรวจภาวะการทำงานของประชากรประชากร จังหวัดอุบลราชธานี (ไตรมาส 3: กรกฎาคม-กันยายน 2558)
- การสำรวจภาวะการทำงานของประชากรประชากร จังหวัดอุบลราชธานี (ไตรมาส 2: เมษายน-มิถุนายน 2558)
- การสำรวจภาวะการทำงานของประชากรประชากร จังหวัดอุบลราชธานี (ไตรมาส 1: มกราคม-มีนาคม 2558)
-
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากรประชากร จังหวัดอุบลราชธานี (ไตรมาส 4: ตุลาคม-ธันวาคม 2557)
- การสำรวจภาวะการทำงานของประชากรประชากร จังหวัดอุบลราชธานี (ไตรมาส 3: กรกฎาคม-กันยายน 2557)
- การสำรวจภาวะการทำงานของประชากรประชากร จังหวัดอุบลราชธานี (ไตรมาส 2: เมษายน-มิถุนายน 2557)
- การสำรวจภาวะการทำงานของประชากรประชากร จังหวัดอุบลราชธานี (ไตรมาส 1: มกราคม-มีนาคม 2557)


59

- โครงการการสำรวจความเดือดร้อนของราษฎรและความต้องการให้จังหวัดช่วยเหลือ จังหวัดอุบลราชธานี  พ.ศ. 2559


happy1

โครงการสำรวจความสุขมวลรวมของประชาชนในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 (อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ) ครั้งที่ 1 เดือนพฤศจิกายน 2558


happy2

- โครงการสำรวจความสุขมวลรวมของประชาชนในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 (อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ) ครั้งที่ 2 เดือนมกราคม 2559


happy3

โครงการสำรวจความสุขมวลรวมของประชาชนในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 (อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ) ครั้งที่ 3 เดือนเมษายน 2559


happy4

โครงการสำรวจความสุขมวลรวมของประชาชนในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 (อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ) ครั้งที่ 4 เดือนกรกฎาคม 2559


happy5

โครงการสำรวจความสุขมวลรวมของประชาชนในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 (อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ) ครั้งที่ 5 เดือนตุลาคม 2559


sss60-

- รายงานผลการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2559 จังหวัดอุบลราชธานี


job การสำรวจภาวะการทำงานของประชากรประชากร จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ.2559