สิ่งพิมพ์ออนไลน์ : ข้อมูลสถิติจากการสำรวจภายในจังหวัด

m1new - มาตรการสำคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนในการสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนเพื่อสร้างอาชีพสร้างรายได้(มาตรการที่ 1) 

m22new - มาตรการสนับสนุนการจัดหาเครื่องจักรกลทางการเกษตรให้แก่กลุ่มสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (ดำเนินการในพื้นที่ 21 จังหวัด) (มาตรการที่ 2)

m3new - มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้านบาท) (มาตรการที่ 3) 

m5new - มาตรการพัฒนาอาชีพตามความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อบรรเทาผลกระทบภัยแล้ง (มาตรการที่ 5)

ax-new

-การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติด จังหวัดอุบลราชธานี (สิงหาคม 2559


sss59new  - รายงานผลการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2559 จังหวัดอุบลราชธานี 


sss58new - รายงานผลการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2558 จังหวัดอุบลราชธานี


sss56new

รายงานผลการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2556 จังหวัดอุบลราชธานี


sss55new

รายงานผลการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2555 จังหวัดอุบลราชธานี


ข้อตกลงในการใช้เว็ปไซต์          นโยบายคุ้มครองข้อมูล          ติดต่อเรา

สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี 
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี  34000
tel icon โทร. 0 4534 4596  fax icon โทรสาร 0 4534 4597  mail icon E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  tel icon สื่อสาร สป.มท. 38975, 38976, 38977