สิ่งพิมพ์ออนไลน์ : ข้อมูลสถิติจากการสำรวจภายในจังหวัด

img 6251 - รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจและความเชื่อมั่นในคุณภาพการให้บริการของผู้รับบริการสำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2558 (รายงานรอบ 5 กรกฎาคม 2558)


img 6252 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจและความเชื่อมั่นในคุณภาพการให้บริการของผู้รับบริการสำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 3/2558 (รายงานรอบ 2 ตุลาคม 2558)

pages from tambon5lan - รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทีีมีต่อมาตราการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล(โครงการตำบลละ 5 ล้าน)(ก่อนเม็ดเงินลงระดับตำบล)จังหวัดอุบลราชธานี


Untitled-1

- รายงานผลเบื้องต้นสำมะโนการเกษตร พ.ศ.2556 จังหวัดอุบลราชธานี   


img 6212 - รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ.2556   

img 6213 - รายงานสรุปผลการดำเนินการตามโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555

img 6214 - รายงานการสำรวจการรับรู้และเข้าใจของบุคลากรต่อ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม เป้าประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และนโยบายการพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ.2555 (ครั้งที่ 1)

img 6215 - รายงานการสำรวจการรับรู้และเข้าใจของบุคลากรต่อ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม เป้าประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และนโยบายการพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ.2555 (ครั้งที่ 2)

img 6216 - รายงานผลความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อองค์การ จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ.2555

ข้อตกลงในการใช้เว็ปไซต์          นโยบายคุ้มครองข้อมูล          ติดต่อเรา

สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี 
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี  34000
tel icon โทร. 0 4534 4596  fax icon โทรสาร 0 4534 4597  mail icon E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  tel icon สื่อสาร สป.มท. 38975, 38976, 38977