สิ่งพิมพ์ออนไลน์ : ข้อมูลสถิติจากการสำรวจภายในจังหวัด

img 6249 - รายงานการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555


img 6224 - รายงานผลการสำรวจปัจจัยที่มีผลต่อความผาสุก และความพึงพอใจของบุคลากร จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ.2555 (หลังการจัดทำแผนการสร้างความผาสุกและความพึงพอใจของบุคลากร)

img 6217 - รายงานสรุปผลการดำเนินตามโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554

img 6218 - รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของบุคลากรในหนวยงานต่างๆ ที่มีต่อการปฏิบัติงานในหน่วยงาน จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ.2554

img 6219 - รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของบุคลากรในหนวยงานต่างๆ ที่มีต่อการปฏิบัติงานในหน่วยงาน จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ.2554 (ภายหลังการจัดทำแผนการสร้างความผาสุกและความพึงพอใจของบุคลากร)

img 6220 - รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ฝพนักงานในหน่วยงานราชการจังหวัดอุบลราชธานี ที่มีต่อหนังสือ "อุบลฮักแพง"


img 6166 - รายงานผลการสำรวจความเดือดร้อนของราษฎรและความต้องการให้จังหวัดช่วยเหลือ จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ.2552

img 6247 - รายงานผลการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล(ภาคประชาชน) จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ.2551

img 6248 - การติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ.2552

ข้อตกลงในการใช้เว็ปไซต์          นโยบายคุ้มครองข้อมูล          ติดต่อเรา

สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี 
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี  34000
tel icon โทร. 0 4534 4596  fax icon โทรสาร 0 4534 4597  mail icon E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  tel icon สื่อสาร สป.มท. 38975, 38976, 38977