สิ่งพิมพ์ออนไลน์ : ข้อมูลสถิติจากการสำรวจภายในจังหวัด

img 6165 - รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อผลการดำเนินงานจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ.2551


img 6163 - รายงานผลการติดตามและประเมินผลโครงการภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุขระดับจังหวัด จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ.2550 

img 6221 - รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550) ตามตัวชี้วัด "ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ"

img 6222 - รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2549) ตามตัวชี้วัด "ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ"

img 6223 - รายงานผลการประเมินผลโครงการก่อสร้างด่านพรมแดนและด่านศุลกากรบริเวณพรมแดนช่องเม็ก จังหวัดอุบลราชธานี

img 6164

รายงานผลโครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อนโยบายสำคัญของรัฐบาล จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ.2549


img 6167 - รายงานผลโครงการติดตามผลและประเมินผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี พ.ศ.2548-2551 ที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2549

ข้อตกลงในการใช้เว็ปไซต์          นโยบายคุ้มครองข้อมูล          ติดต่อเรา

สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี 
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี  34000
tel icon โทร. 0 4534 4596  fax icon โทรสาร 0 4534 4597  mail icon E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  tel icon สื่อสาร สป.มท. 38975, 38976, 38977