สิ่งพิมพ์ออนไลน์ : ข้อมูลสถิติจากการสำรวจภายในจังหวัด

 

ข้อมูลสถิติจากการสำรวจ/ สำมะโนภายในจังหวัด คือเอกสาร/ รายงาน และตารางข้อมูลสถิติทีสำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานีเป็นผู้ดำเนินการจัดเก็บ และมีการนำเสนอผลในระดับจังหวัด 

การสำรวจภาวะการทำงานของประชากรประชากร จังหวัดอุบลราชธานี รายไตรมาส

ss260 พ.ศ. 2557 ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

พ.ศ. 2558

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

พ.ศ. 2559

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

พ.ศ. 2560

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

พ.ศ. 2563

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4


การสำรวจภาวะการทำงานของประชากรประชากร จังหวัดอุบลราชธานี รายปี

ss2560 พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560 


0860new

การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติด ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขยาเสพติดจังหวัดอุบลราชธานี (สิงหาคม 2560)


0360new

การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติด ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขยาเสพติดจังหวัดอุบลราชธานี (มีนาคม 2560)


so60new1

- โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 ข้อมูลพื้นฐาน จังหวัดอุบลราชธานี


59new

- โครงการการสำรวจความเดือดร้อนของราษฎรและความต้องการให้จังหวัดช่วยเหลือ จังหวัดอุบลราชธานี  พ.ศ. 2559


happy1new

โครงการสำรวจความสุขมวลรวมของประชาชนในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 (อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ) ครั้งที่ 1 เดือนพฤศจิกายน 2558


happy2new

- โครงการสำรวจความสุขมวลรวมของประชาชนในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 (อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ) ครั้งที่ 2 เดือนมกราคม 2559


happy3new

โครงการสำรวจความสุขมวลรวมของประชาชนในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 (อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ) ครั้งที่ 3 เดือนเมษายน 2559


happy4new

โครงการสำรวจความสุขมวลรวมของประชาชนในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 (อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ) ครั้งที่ 4 เดือนกรกฎาคม 2559


happy5new

โครงการสำรวจความสุขมวลรวมของประชาชนในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 (อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ) ครั้งที่ 5 เดือนตุลาคม 2559


m1new - มาตรการสำคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนในการสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนเพื่อสร้างอาชีพสร้างรายได้(มาตรการที่ 1) 

m22new - มาตรการสนับสนุนการจัดหาเครื่องจักรกลทางการเกษตรให้แก่กลุ่มสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (ดำเนินการในพื้นที่ 21 จังหวัด) (มาตรการที่ 2)

m3new - มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้านบาท) (มาตรการที่ 3) 

m5new - มาตรการพัฒนาอาชีพตามความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อบรรเทาผลกระทบภัยแล้ง (มาตรการที่ 5)

ax-new

-การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติด จังหวัดอุบลราชธานี (สิงหาคม 2559


sss59new  - รายงานผลการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2559 จังหวัดอุบลราชธานี 


sss58new - รายงานผลการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2558 จังหวัดอุบลราชธานี


sss56new

รายงานผลการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2556 จังหวัดอุบลราชธานี


sss55new

รายงานผลการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2555 จังหวัดอุบลราชธานีimg 6251 - รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจและความเชื่อมั่นในคุณภาพการให้บริการของผู้รับบริการสำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2558 (รายงานรอบ 5 กรกฎาคม 2558)


img 6252 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจและความเชื่อมั่นในคุณภาพการให้บริการของผู้รับบริการสำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 3/2558 (รายงานรอบ 2 ตุลาคม 2558)

pages from tambon5lan - รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทีีมีต่อมาตราการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล(โครงการตำบลละ 5 ล้าน)(ก่อนเม็ดเงินลงระดับตำบล)จังหวัดอุบลราชธานี


Untitled-1

- รายงานผลเบื้องต้นสำมะโนการเกษตร พ.ศ.2556 จังหวัดอุบลราชธานี   


img 6212 - รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ.2556   

img 6213 - รายงานสรุปผลการดำเนินการตามโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555

img 6214 - รายงานการสำรวจการรับรู้และเข้าใจของบุคลากรต่อ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม เป้าประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และนโยบายการพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ.2555 (ครั้งที่ 1)

img 6215 - รายงานการสำรวจการรับรู้และเข้าใจของบุคลากรต่อ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม เป้าประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และนโยบายการพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ.2555 (ครั้งที่ 2)

img 6216 - รายงานผลความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อองค์การ จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ.2555


img 6249 - รายงานการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555


img 6224 - รายงานผลการสำรวจปัจจัยที่มีผลต่อความผาสุก และความพึงพอใจของบุคลากร จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ.2555 (หลังการจัดทำแผนการสร้างความผาสุกและความพึงพอใจของบุคลากร)

img 6217 - รายงานสรุปผลการดำเนินตามโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554

img 6218 - รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของบุคลากรในหนวยงานต่างๆ ที่มีต่อการปฏิบัติงานในหน่วยงาน จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ.2554

img 6219 - รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของบุคลากรในหนวยงานต่างๆ ที่มีต่อการปฏิบัติงานในหน่วยงาน จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ.2554 (ภายหลังการจัดทำแผนการสร้างความผาสุกและความพึงพอใจของบุคลากร)

img 6220 - รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ฝพนักงานในหน่วยงานราชการจังหวัดอุบลราชธานี ที่มีต่อหนังสือ "อุบลฮักแพง"


img 6166 - รายงานผลการสำรวจความเดือดร้อนของราษฎรและความต้องการให้จังหวัดช่วยเหลือ จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ.2552

img 6247 - รายงานผลการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล(ภาคประชาชน) จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ.2551

img 6248 - การติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ.2552


img 6165 - รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อผลการดำเนินงานจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ.2551


img 6163 - รายงานผลการติดตามและประเมินผลโครงการภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุขระดับจังหวัด จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ.2550 

img 6221 - รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550) ตามตัวชี้วัด "ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ"

img 6222 - รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2549) ตามตัวชี้วัด "ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ"

img 6223 - รายงานผลการประเมินผลโครงการก่อสร้างด่านพรมแดนและด่านศุลกากรบริเวณพรมแดนช่องเม็ก จังหวัดอุบลราชธานี

img 6164

รายงานผลโครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อนโยบายสำคัญของรัฐบาล จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ.2549


img 6167 - รายงานผลโครงการติดตามผลและประเมินผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี พ.ศ.2548-2551 ที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2549

ข้อตกลงในการใช้เว็ปไซต์          นโยบายคุ้มครองข้อมูล          ติดต่อเรา

สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี 
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี  34000
tel icon โทร. 0 4534 4596  fax icon โทรสาร 0 4534 4597  mail icon E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  tel icon สื่อสาร สป.มท. 38975, 38976, 38977