Infographics จากรายงานต่าง ๆ

| พิมพ์ |

 info

- โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาสที่ 1/2561 (มกราคม - มีนาคม 2561) จังหวัดอุบลราชธานี newff22

- โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2560 newff22

- อัตราการเปลี่ยนแปลงของประชากรและการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2560 newff22

- ข้อมูลพื้นฐาน จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2560 newff22

- ดัชนีความก้าวหน้าของคน (อุบลราชธานี) พ.ศ. 2560 newff22

- ประชากรรวม จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2558 - 2560 newff22

- การทำงานของผู้สูงอายุจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2560 newff22

- การทำงานของผู้สูงอายุจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2558 -2560 newff22

- ข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2560 

- โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560 (ข้อมูลพื้นฐาน) จังหวัดอุบลราชธานี

- โครงการสำรวจความคิดเห็นสถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติด (สิงหาคม 2560) 

โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2559

       - บทความเด่น เรื่อง คนอุบลฯ "อยู่คนเดียว" มากขึ้น !!

       - บทความเด่น เรื่อง วิธีการจัดการ ขยะ (มูลฝอย) ของคนอุบลฯ