รายงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี (Uboratchathani Provincial Statistical Report)

สถิติด้านสังคมและประชากรศาสตร์

25592558 : 2557บทที่ 1 สถิติประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ
25592558 : 2557บทที่ 2 สถิติแรงงาน
25592558 : 2557บทที่ 3 สถิติการศึกษา
25592558 : 2557บทที่ 4 สถิติศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
25592558 : 2557บทที่ 5 สถิติสุขภาพ
25592558 : 2557บทที่ 6 สถิติสวัสดิการสังคม
25592558 : 2557บทที่ 7 สถิติหญิงและชาย

สถิติด้านเศรษฐกิจ

25592558 : 2557บทที่ 8 สถิติรายได้และรายจ่ายของครัวเรือน
25592558 : 2557บทที่ 9 สถิติยุติธรรม ความมั่นคง การเมือง และการปกครอง
25592558 : 2557บทที่ 10 บัญชีประชาชาติ
25592558 : 2557บทที่ 11 สถิติเกษตร และประมง
25592558 : 2557บทที่ 12 สถิติอุตสาหกรรม
25592558 : 2557บทที่ 13 สถิติพลังงาน
25592558 : 2557บทที่ 14 สถิติการค้า และราคา
25592558 : 2557บทที่ 15 สถิติการขนส่ง และโลจิสติกส์
25592558 : 2557บทที่ 16 สถิติเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
25592558 : 2557บทที่ 17 สถิติการท่องเที่ยวและกีฬา
25592558 : 2557บทที่ 18 สถิติการเงิน การธนาคาร และการประกันภัย
25592558 : 2557บทที่ 19 สถิติการคลัง

สถิติด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

25592558 : 2557บทที่ 20 สถิติทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2559 : 2558 : 2557 : ตารางตัวชี้วัด จำแนกตามสาขาสถิติ


 

 changwat57-NE1

คำอธิบาย : รวบรวมและนำเสนอข้อมูลสถิติพื้นฐานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้ง ตัวชี้วัดต่าง ๆ ของจังหวัด  โดยรวบรวมจากผลการจัดทำสำมะโนและสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ และจากหน่วยงานสถิติอื่นๆ  เนื้อหาของรายงานประกอบด้วย 2 ส่วน คือส่วนที่เป็นข้อมูลทั่วไป และส่วนที่เป็นตารางข้อมูลสถิติ (ปีข้อมูล พ.ศ. 2556) 

Download รายงานสถิติจังหวัดฉบับ พ.ศ.2557 (.pdf)download-155424 640


changwat58-NE1

คำอธิบาย : รวบรวมและนำเสนอข้อมูลสถิติพื้นฐานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้ง ตัวชี้วัดต่าง ๆ ของจังหวัด  โดยรวบรวมจากผลการจัดทำสำมะโนและสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ และจากหน่วยงานสถิติอื่นๆ  เนื้อหาของรายงานประกอบด้วย 2 ส่วน คือส่วนที่เป็นข้อมูลทั่วไป และส่วนที่เป็นตารางข้อมูลสถิติ (ปีข้อมูล พ.ศ. 2557) 

Download รายงานสถิติจังหวัดฉบับ พ.ศ.2558 (.pdf)download-155424 640 


changwat59-NE1

คำอธิบาย : รวบรวมและนำเสนอข้อมูลสถิติพื้นฐานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้ง ตัวชี้วัดต่าง ๆ ของจังหวัด  โดยรวบรวมจากผลการจัดทำสำมะโนและสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ และจากหน่วยงานสถิติอื่นๆ  เนื้อหาของรายงานประกอบด้วย 2 ส่วน คือส่วนที่เป็นข้อมูลทั่วไป และส่วนที่เป็นตารางข้อมูลสถิติ (ปีข้อมูล พ.ศ. 2558) 

Download รายงานสถิติจังหวัดฉบับ พ.ศ.2559 (.pdf)download-155424 640