รายงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี (Uboratchathani Provincial Statistical Report)

สถิติด้านสังคมและประชากรศาสตร์

256025592558 : 2557 : บทที่ 1 สถิติประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ
256025592558 : 2557 : บทที่ 2 สถิติแรงงาน
256025592558 : 2557 : บทที่ 3 สถิติการศึกษา
256025592558 : 2557 : บทที่ 4 สถิติศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
256025592558 : 2557 : บทที่ 5 สถิติสุขภาพ
256025592558 : 2557 : บทที่ 6 สถิติสวัสดิการสังคม
256025592558 : 2557 : บทที่ 7 สถิติหญิงและชาย

สถิติด้านเศรษฐกิจ

256025592558 : 2557 : บทที่ 8 สถิติรายได้และรายจ่ายของครัวเรือน
256025592558 : 2557 : บทที่ 9 สถิติยุติธรรม ความมั่นคง การเมือง และการปกครอง
256025592558 : 2557 : บทที่ 10 บัญชีประชาชาติ
256025592558 : 2557 : บทที่ 11 สถิติเกษตร และประมง
256025592558 : 2557 : บทที่ 12 สถิติอุตสาหกรรม
256025592558 : 2557 : บทที่ 13 สถิติพลังงาน
256025592558 : 2557 : บทที่ 14 สถิติการค้า และราคา
256025592558 : 2557 : บทที่ 15 สถิติการขนส่ง และโลจิสติกส์
256025592558 : 2557 : บทที่ 16 สถิติเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
256025592558 : 2557 : บทที่ 17 สถิติการท่องเที่ยวและกีฬา
256025592558 : 2557 : บทที่ 18 สถิติการเงิน การธนาคาร และการประกันภัย
256025592558 : 2557 : บทที่ 19 สถิติการคลัง

สถิติด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

256025592558 : 2557 : บทที่ 20 สถิติทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
25602559 : 2558 : 2557 : ตารางตัวชี้วัด จำแนกตามสาขาสถิติ


repotubon57

คำอธิบาย : รวบรวมและนำเสนอข้อมูลสถิติพื้นฐานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้ง ตัวชี้วัดต่าง ๆ ของจังหวัด โดยรวบรวมจากผลการจัดทำสำมะโนและสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ และจากหน่วยงานสถิติอื่นๆ เนื้อหาของรายงานประกอบด้วย 2 ส่วน คือส่วนที่เป็นข้อมูลทั่วไป และส่วนที่เป็นตารางข้อมูลสถิติ (ปีข้อมูล พ.ศ. 2556)

Download รายงานสถิติจังหวัดฉบับ พ.ศ.2557 (.pdf)download-155424 640

repotubon58

คำอธิบาย : รวบรวมและนำเสนอข้อมูลสถิติพื้นฐานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้ง ตัวชี้วัดต่าง ๆ ของจังหวัดโดยรวบรวมจากผลการจัดทำสำมะโนและสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ และจากหน่วยงานสถิติอื่นๆ เนื้อหาของรายงานประกอบด้วย 2 ส่วน คือส่วนที่เป็นข้อมูลทั่วไป และส่วนที่เป็นตารางข้อมูลสถิติ (ปีข้อมูล พ.ศ. 2557)

Download รายงานสถิติจังหวัดฉบับ พ.ศ.2558 (.pdf)download-155424 640

repotubon59

คำอธิบาย : รวบรวมและนำเสนอข้อมูลสถิติพื้นฐานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้ง ตัวชี้วัดต่าง ๆ ของจังหวัด โดยรวบรวมจากผลการจัดทำสำมะโนและสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ และจากหน่วยงานสถิติอื่นๆ เนื้อหาของรายงานประกอบด้วย 2 ส่วน คือส่วนที่เป็นข้อมูลทั่วไป และส่วนที่เป็นตารางข้อมูลสถิติ (ปีข้อมูล พ.ศ. 2558)

Download รายงานสถิติจังหวัดฉบับ พ.ศ.2559 (.pdf) download-155424 640

repotubon60

คำอธิบาย : รวบรวมและนำเสนอข้อมูลสถิติพื้นฐานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้ง ตัวชี้วัดต่าง ๆ ของจังหวัด โดยรวบรวมจากผลการจัดทำสำมะโนและสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ และจากหน่วยงานสถิติอื่นๆ เนื้อหาของรายงานประกอบด้วย 2 ส่วน คือส่วนที่เป็นข้อมูลทั่วไป และส่วนที่เป็นตารางข้อมูลสถิติ (ปีข้อมูล พ.ศ. 2559)

Download รายงานสถิติจังหวัดฉบับ พ.ศ.2560 (.pdf)download-155424 640

ข้อตกลงในการใช้เว็ปไซต์          นโยบายคุ้มครองข้อมูล          ติดต่อเรา

สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี 
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี  34000
tel icon โทร. 0 4534 4596  fax icon โทรสาร 0 4534 4597  mail icon E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  tel icon สื่อสาร สป.มท. 38975, 38976, 38977