Infographic จากรายงานสถิติจังหวัด

| พิมพ์ |

                   Info Graphic รายงานสถิติจังหวัด พ.ศ. 2559 (ข้อมูล ปี 2558) (สถิติที่สำคัญของจังหวัดอุบลราชธานี) 

update01 Info Graphic รายงานสถิติจังหวัด พ.ศ. 2560 (ข้อมูล ปี 2559) (สถิติที่สำคัญของจังหวัดอุบลราชธานี) 


update01 Info Graphic รายงานสถิติจังหวัด จำแนกรายสาขาและปี พ.ศ.

1. สถิติด้านประชากรศาสตร์ และเคหะ พ.ศ. 2559 , 2560 , 2561
2. สถิติด้านแรงงาน พ.ศ. 2559 . 2560 , 2561
3. สถิติด้านการศึกษา พ.ศ. 2559 , 2560 , 2561
4. สถิติด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม พ.ศ. 2559 , 2560 , 2561
5. สถิติด้านสุขภาพ พ.ศ. 2559 , 2560 , 2561
6. สถิติด้านสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2559 , 2560 , 2561
7. สถิติด้านหญิงและชาย พ.ศ. 2559 , 2560 , 2561
8. สถิติด้านรายได้และรายจ่ายของครัวเรือน พ.ศ. 2559 , 2560 , 2561
9. สถิติด้านยุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง พ.ศ. 2559 , 2560 , 2561
10.สถิติด้านบัญชีประชาชาติ พ.ศ. 2559 , 2560 , 2561
11.สถิติด้านเกษตร และประมง พ.ศ. 2559 , 2560 , 2561
12.สถิติด้านอุตสาหกรรม พ.ศ. 2559 , 2560 , 2561
13.สถิติด้านพลังงาน พ.ศ. 2559 , 2560 , 2561
14.สถิติด้านการค้า และราคา พ.ศ. 2559 , 2560 , 2561
15.สถิติด้านการขนส่ง และโลจิสติกส์ พ.ศ. 2559 , 2560 , 2561
16.สถิติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2559 , 2560 , 2561
17.สถิติด้านการท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ. 2559 , 2560 , 2561
18.สถิติด้านการเงิน การธนาคารและการประกันภัย พ.ศ. 2559 , 2560 , 2561
19.สถิติด้านการคลัง พ.ศ. 2559 , 2560 , 2561
20.สถิติด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2559 , 2560 , 2561