การจัดประชุมชี้แจง “โครงการสำรวจผู้มีรายได้น้อยจังหวัดอุบลราชธานี” ระดับเจ้าหน้าที่วิชาการ

 

     การจัดประชุมชี้แจง “โครงการสำรวจผู้มีรายได้น้อยจังหวัดอุบลราชธานี” ระดับเจ้าหน้าที่วิชาการ โดยได้รับเกียรติจากท่านอธิการบดี รองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์ ละอองนวล เป็นประธานในพิธีเปิดฯ และนายวัชรินทร์ เจิมประไพ สถิติจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมชั้น ๖ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐
     จังหวัดอุบลราชธานีมอบหมายให้สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานีและมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ร่วมกันเก็บข้อมูลเพิ่มเติมของผู้ที่ลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยกับรัฐไว้ก่อนหน้านี้ เพื่อนำข้อมูลไปกำหนดนโยบายระดับชาติต่อไป โดยจังหวัดอุบลราชธานี มีผู้ลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย มากกว่าห้าแสนคน  โครงการนี้ต้องใช้นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จำนวนถึง ๒,๖๐๔ คน รวมทั้งอาจารย์และบุคลากรอีก ๘๖ คน ในการดำเนินการสำรวจข้อมูลดังกล่าวจากผู้ลงทะเบียนฯ ทั้งห้าแสนกว่าคน  ภายในระยะเวลาไม่ถึงหนึ่งเดือน (๒๔ กรกฎาคม – ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐) โดยนักศึกษาหนึ่งคนต้องลงเก็บข้อมูล ๒๐๐ ชุด ในชุมชนทุกหมู่บ้านของจังหวัดอุบลราชธานี และบันทึกข้อมูลให้ทันตามเวลาที่กำหนด

24076001

24076002  24076003

24076004  24076005

24076006  24076007

24076008  24076009

24076010  24076011

ข้อตกลงในการใช้เว็ปไซต์          นโยบายคุ้มครองข้อมูล          ติดต่อเรา

สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี 
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี  34000
tel icon โทร. 0 4534 4596  fax icon โทรสาร 0 4534 4597  mail icon E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  tel icon สื่อสาร สป.มท. 38975, 38976, 38977