Metadata (ร่าง) ชุดข้อมูลกลาง ด้านเศรษฐกิจ เรื่อง "ข้าว"

| พิมพ์ |

ดาวน์โหลด Metadata (ร่าง) ชุดข้อมูลกลาง ด้านเศรษฐกิจ เรื่อง "ข้าว"  download-155424 640
*** หากต้องการดาวน์โหลด Metatata (ร่าง) จำแนกเป็นรายตัวชี้วัด  icon click  ที่หัวข้อแต่ละรายการตัวชี้วัด ***   

VC1 :การพัฒนาปัจจัยพื้นฐานและการพัฒนาเกษตรกร 


VC2 : การเพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพ และลดต้นทุน


VC3 : การพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร


VC4 : การแปรรูป การเพิ่มและสร้างคุณค่า


VC5 : การขนส่งสินค้าและ จัดการบริหารสินค้า (Logistics)


VC6 : การพัฒนาระบบการตลาด