Metadata (ร่าง) ชุดข้อมูลกลาง ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง "ขยะ"

| พิมพ์ |

ดาวน์โหลด Metadata (ร่าง) ชุดข้อมูลกลาง ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง "ขยะ"  download-155424 640
*** หากต้องการดาวน์โหลด Metatata (ร่าง) จำแนกเป็นรายตัวชี้วัด  icon click  ที่หัวข้อแต่ละรายการตัวชี้วัด ***    

 VC1 ป้องกันและแก้ปัญหาขยะ 


VC2 พัฒนาและปรับปรุงแหล่งจัดเก็บ / เทคโนโลยี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกำจัดขยะ / แปรรูปขยะ
 


VC3 จัดระบบบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมอย่างบูรณาการ