การอบรมสร้างการรับรู้ประโยชน์เน็ตประชารัฐให้แก่เจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติฯ

นายวัชรินทร์ เจิมประไพ สถิติจังหวัดอุบลราชธานี บรรยายในหัวข้อ "สร้างการรับรู้ประโยชน์เน็ตประชารัฐ" ให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี

27116001

27116002

27116003