อบรมการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Microsofe Word

| พิมพ์ |

เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๑ นางสาวสุภาวดี ศิริวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน จัดอบรมการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Microsofe Word ให้แก่ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมสำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี

80102 80101

80103 80104

80105 80106

80107 80108