Big Cleaning Day เดือนมกราคม 2561

| พิมพ์ |

ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี จัดทำกิจกรรมโครงการ Big Cleanning Day. ณ บริเวณสำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี

10016101

10016102

10016103