GovChannel Roadshow 2018 จังหวัดอุบลราชธานี

การสัมมนา GovChannel Roadshow 2018 : Digital Local Government
"ขับเคลื่อนราชการทันสมัย บริการประชาชนรวดเร็ว ทันใจ"
ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑
ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ โฮเทล แอน คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี
         

*ขอสงวนสิทธิ์การรับประทานอาหารกลางวันเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์นี้จำนวน 250 ท่าน เท่านั้น*

๑. หลักการและเหตุผล

   ด้วยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) หรือ EGA ได้เร่งรัดพัฒนาบริการเพื่อสนับสนุนกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของรัฐบาล รวมถึง คำสั่ง มติ และข้อสั่งการคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพชีวิต และการเข้าถึงบริการสาธารณะของประชาชนทุกคน ทุกกลุ่ม ทุกท้องถิ่น อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม โดยได้พัฒนา “ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน หรือ GovChannel” ขึ้น เพื่อเป็นศูนย์กลางในการเข้าถึงข้อมูลและบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐของหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ ได้จากจุดเดียว และมีการเปิดตัวบริการดังกล่าวไปเมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ซึ่งต่อมา สรอ. ได้เปิดตัวบริการใหม่ภายใต้ GovChannel อย่างต่อเนื่อง โดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เล็งเห็นความสำคัญ เนื่องด้วยเป็นงานที่มาจากนโยบายท่านโดยตรง จึงกรุณาให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานด้วยตนเองมาโดยตลอดนั้น

     ในการนี้ เพื่อให้การพัฒนาบริการ GovChannel คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด และเป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาบริการ GovChannel ไปยังส่วนราชการ ประชาชนในท้องถิ่น และสื่อมวลชนในส่วนภูมิภาคอย่างทั่วถึง รวมทั้งเป็นโอกาสในการรับฟังความคิดเห็นจากส่วนราชการและประชาชนเกี่ยวกับการพัฒนา Local Government Services ที่จำเป็นหรือเหมาะสมกับประชาชนในแต่ละพื้นที่ ตลอดจนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรท้องถิ่น เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลในระดับภูมิภาคสู่การเป็น Digital Thailand สรอ. จึงได้ดำเนินการจัดงานสัมมนา GovChannel Roadshow 2018: Digital Local Government ขับเคลื่อนราชการทันสมัย บริการประชาชนรวดเร็ว ทันใจ” ซึ่งเป็นงานสัมมนาและ Roadshow บริการเพื่อภาครัฐในระดับภูมิภาค ซึ่งได้จัดงานนี้มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี ๒๕๕๗ โดยในปี ๒๕๖๐ นี้ได้กำหนดจัดทั้งสิ้น ๗ ครั้ง ๗ จังหวัด ในทุกภูมิภาคทั่วประเทศเพื่อให้ภาครัฐ ภาคประชาชน และสื่อมวลชนได้รู้จักบริการ GovChannel และตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ (Government Smart Kiosk) ของ สรอ. รวมถึงเพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่จะสร้างประโยชน์กับงานบริการประชาชนอย่างแท้จริง

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อสร้างการรับรู้และเข้าใจในบทบาทภารกิจ รวมถึงความสำคัญของ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สรอ.

๒.๒ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เกี่ยวกับบริการต่างๆ ของสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สรอ.

๒.๓ เพื่อรับทราบความต้องการในการใช้บริการต่างๆ จากหน่วยงานภาครัฐในต่างจังหวัด

๒.๔ เพื่อรับทราบมุมมองหรือแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากกลุ่มหน่วยงานภาครัฐที่ใช้บริการจริงจากสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สรอ.

๓. กิจกรรมสำคัญในงาน Roadshow

   กิจกรรมสื่อสารประชาสัมพันธ์ “ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน” หรือ www.govchannel.go.th ซึ่งเป็นศูนย์กลางในการเข้าถึงข้อมูลและบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐของหน่วยงานต่างๆ ได้จากจุดเดียว โดยเป็นบริการที่ดำเนินการภายใต้แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ซึ่งได้มีการเปิดตัวบริการไปแล้วเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 ที่ทำเนียบรัฐบาลโดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ในงานดังกล่าว นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์บริการดังกล่าวไปถึงประชาชนในส่วนภูมิภาคให้ทราบอย่างทั่วถึง

๔. กลุ่มเป้าหมาย

ประมาณ ๒๕๐ ท่าน / ครั้ง ประกอบด้วย

๔.๑ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐภายในจังหวัดที่จัดกิจกรรมและจังหวัดใกล้เคียง

๔.๒ อาจารย์ เจ้าหน้าที่จากสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ภายในจังหวัดที่จัดกิจกรรมและจังหวัดใกล้เคียง

๔.๓ นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายในจังหวัดที่จัดกิจกรรมและจังหวัดใกล้เคียง

๔.๔ ประชาชน และ สื่อมวลชนสาขาต่างๆ ภายในจังหวัดที่จัดกิจกรรมและจังหวัดใกล้เคียง

 

รายละเอียดและลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา ได้ที่ https://www.ega.or.th/th/contentlist/931/12327

 

IMG 5628

 

ข้อตกลงในการใช้เว็ปไซต์          นโยบายคุ้มครองข้อมูล          ติดต่อเรา

สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี 
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี  34000
tel icon โทร. 0 4534 4596  fax icon โทรสาร 0 4534 4597  mail icon E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  tel icon สื่อสาร สป.มท. 38975, 38976, 38977