การประชุมคณะกรรมการสถิติ จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2561

| พิมพ์ |

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ได้มีการประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เพื่อการขับเคลื่อนแผนพัฒนาสถิติระดับพื้นที่ จังหวัดอุบลราชธานี ฉบับที่ ๒ ( พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ ) โดยนายเธียรชัย พุทธรังษี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมเจ้าคำผงศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

19026101

19026102  

19026103

19026104

19026105