การประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่วิชาการและพนักงานแจงนับในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเน็ตประชารัฐ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1/2561

| พิมพ์ |

นที่ 4 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. สนง.สถิติจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ สนง.กศน.จังหวัดอุบลราชธานี นำโดยนายวัชรินทร์ เจิมประไพ สถิติจังหวัดอุบลราชธานี และ นายธฤติ ประสานสอน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดอุบลราชธานี จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่วิชาการและพนักงานแจงนับในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเน็ตประชารัฐ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอตระการพืชผล โดยมีนายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในพิธีเปิด วัตถุประสงค์ของการจัดประชุมชี้แจงในครั้งนี้เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนมีความรู้ความเข้าใจก่อนลงพื้นที่สำรวจข้อมูลความคิดเห็นของประชาชนในหมู่บ้านเน็ตประชารัฐ ในระหว่างวันที่ 10 กรกฎาคม - 14 สิงหาคม 2561 โดยผู้เข้าร่วมประชุมฯประกอบด้วยเจ้าหน้าที่วิชาการและพนักงานแจงนับ ซึ่งเป็นบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนของ กศน.อ.ตระการพืชผล กศน.อ.เขมราฐ กศน.อ.โพธิ์ไทร กศน.อ.กุดข้าวปุ้น กศน.อ.นาตาล และกศน.อ.ดอนมดแดง รวมจำนวนทั้งสิ้น 58 คน

1