การประชุมคณะกรรมการสถิติจังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 2/2561

| พิมพ์ |

 

วันที่ 20 สิงหาคม 2561 สนง.สถิติจังหวัดอุบลราชธานีจัดประชุมคณะกรรมการสถิติจังหวัดอุบลราชธานี โครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 2/2561 โดยมีนายเธียรชัย พุทธรังสี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธาน ในดำเนินการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล เพื่อประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาจังหวัดภายใต้โครงการแปลงแผนแม่บทสถิติประเทศไทยสู่การปฏิบัติเชิงพื้นที่ ณ ห้องประชุม POC ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี (หลังใหม่)

200961