การอบรม“โครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน ในลุ่มน้ำทั่วประเทศจำนวน 25 ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ 1) ศูนย์อบรมอำเภอเมืองอุบลราชธานี

| พิมพ์ |

วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2562 ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายราชศักดิ์ ยึรัมย์ สถิติจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม“โครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน ในลุ่มน้ำทั่วประเทศจำนวน 25 ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ 1) ณ ศูนย์อบรมอำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี (มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี) โดยมีนางสาวสุภาวดี ศิริวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน เป็นผู้กล่าวรายงาน 
ในการอบรมครั้งนี้ มีผู้เข้ารับการอบรมเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงาน (FS) จำนวน 27 คน และเจ้าหน้าที่เก็บรวมรวมข้อมูล (FI) จำนวน 157 คน วัตถุประสงค์ของการอบรมในครั้งนี้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงาน (FS) และเจ้าหน้าที่เก็บรวมรวมข้อมูล (FI) ได้รับความรู้และแนะนำหลักในการปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยเครื่อง Tablet เพื่อใช้ในการสำรวจฯ ต่อไป

02056201