สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานีลงพื้นที่สำรวจข้อมูลจำนวนผู้เข้าร่วมชมกิจกรรมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒

| พิมพ์ |

 

ในระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นายราชศักดิ์ ยึรัมย์ สถิติจังหวัดอุบลราชธานี ในฐานะประธานคณะกรรมการประเมินผลการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ส่งเจ้าหน้าที่ออกจัดเก็บข้อมูลจำนวนผู้เข้าชมกิจกรรมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ในงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาฯ รวมทั้งสิ้น ๑๓ กิจกรรม

120762