สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานีมอบหมายสถิติอำเภอเข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อำเภอโพธิ์ไทร

| พิมพ์ |

 

เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายราชศักดิ์ ยึรัมย์ สถิติจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้สถิติอำเภอโพธิ์ไทร เข้าร่วมในการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อำเภอโพธิ์ไทร เพื่อให้ทราบถึง บทบาท/ภารกิจ ของสำนักงานสถิติแห่งชาติและสำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี และยินดีให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เมื่อมีการลงสำรวจงานโครงการต่างๆ ตามพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย และยินดีร่วมเป็นเครือข่ายสถิติพื้นที่ระดับอำเภอ

250762