สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานีมอบหมายสถิติอำเภอเข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อำเภอสิรินธร

| พิมพ์ |

 

เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายราชศักดิ์ ยึรัมย์ สถิติจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้สถิติอำเภอสิรินธร เข้าร่วมในการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อำเภอสิรินธร เพื่อให้ทราบถึง บทบาท/ภารกิจ ของสำนักงานสถิติแห่งชาติและสำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี และยินดีให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เมื่อมีการลงสำรวจงานโครงการต่างๆ ตามพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย และยินดีร่วมเป็นเครือข่ายสถิติพื้นที่ระดับอำเภอ

300762