การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัด อุบลราชธานี ไตรมาสที่ 2 : เมษายน – มิถุนายน 2563

| พิมพ์ |

รายงานผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ.2563 ไตรมาส 2