สถานการณ์ลูกจ้าง ปี 2547

ในปี 2547 มีอัตราการว่างงานประมาณร้อยละ 2.1 สูงกว่าปี 2546 เล็กน้อย (ประมาณร้อยละ 2.0) ทั้งนี้เนื่องจากปัญหาจากภาวะราคาน้ำมันยังอยู่ในระดับสูง ผลจากการระบาดของโรคไข้หวัดนก และความเสียหายด้านเศรษฐกิจจากการเกิดธรณีพิบัติภัย ได้ส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจและการจ้างงานส่วนผู้มีงานทำมีประมาณ 34.9 ล้านคน เพิ่มจากปี2546 ประมาณ 1.1 ล้านคน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.2 โดยเพิ่มขึ้นจากนอกภาคเกษตรกรรมประมาณ 7.4 แสนคน และเพิ่มขึ้นในภาคเกษตรกรรมประมาณ 3.2 แสนคนเมื่อพิจารณาจากการเพิ่มขึ้นของลูกจ้างจะเห็นว่าสัดส่วนของลูกจ้างจะเพิ่มขึ้นทั้งลูกจ้างเอกชนและรัฐบาล โดยลูกจ้างรัฐบาลเพิ่มขึ้นประมาณ 2.9 แสนคนหรือร้อยละ 11.0 จากปี 2546 ส่วนลูกจ้างเอกชนเพิ่มขึ้นประมาณ 1.3 ล้านคน หรือร้อยละ 11.3

ข้อตกลงในการใช้เว็ปไซต์          นโยบายคุ้มครองข้อมูล          ติดต่อเรา

สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี 
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี  34000
tel icon โทร. 0 4534 4596  fax icon โทรสาร 0 4534 4597  mail icon E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  tel icon สื่อสาร สป.มท. 38975, 38976, 38977