covid unicef

สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานีมอบหมายสถิติอำเภอเข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อำเภอวารินชำราบ

สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานีมอบหมายสถิติอำเภอเข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อำเภอวารินชำราบ   เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายราชศักดิ์ ยึรัมย์ สถิติจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้สถิติอำเภอวารินชำราบ เข้าร่วมในการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อำเภอวารินชำราบ เพื่อให้ทราบถึง บทบาท/ภารกิจ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม/สำนักงานสถิติแห่งชาติ/สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี และขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมประชาสัมพันธ์และให้ความร่วมมือเมื่อมีเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติจังหวัดล... อ่านเพิ่มเติม...

สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานีมอบหมายสถิติอำเภอเข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อำเภอเมืองอุบลราชธานี

สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานีมอบหมายสถิติอำเภอเข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อำเภอเมืองอุบลราชธานี   เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายราชศักดิ์ ยึรัมย์ สถิติจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้สถิติอำเภอเมืองอุบลราชธานี เข้าร่วมในการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อำเภอเมืองอุบลราชธานี เพื่อให้ทราบถึง บทบาท/ภารกิจ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม/สำนักงานสถิติแห่งชาติ/สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี และขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมประชาสัมพันธ์และให้ความร่วมมือเมื่อมีเจ้าหน้าที่ของสำนักงานส... อ่านเพิ่มเติม...

สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานีมอบหมายสถิติอำเภอเข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อำเภอทุ่งศรีอุดม

สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานีมอบหมายสถิติอำเภอเข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อำเภอทุ่งศรีอุดม           เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายราชศักดิ์ ยึรัมย์ สถิติจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้สถิติอำเภอทุ่งศรีอุดม เข้าร่วมในการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อำเภอทุ่งศรีอุดม เพื่อให้ทราบถึง บทบาท/ภารกิจ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม/สำนักงานสถิติแห่งชาติ/สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี และขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมประชาสัมพันธ์และให้ความร่วมมือเมื่อมีเจ้าห... อ่านเพิ่มเติม...

สถิติจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้ขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน 25 ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ 1)

สถิติจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้ขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน 25 ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ 1)     วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562 นายราชศักดิ์ ยึรัมย์ สถิติจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้ขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน 25 ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ 1) จังหวัดอุบลราชธานี ในพื้นที่อำเภอสำโรง อำเภอนาเยีย และอำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี อ่านเพิ่มเติม...

สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานีมอบหมายสถิติอำเภอเข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อำเภอสิรินธร

สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานีมอบหมายสถิติอำเภอเข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อำเภอสิรินธร   เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายราชศักดิ์ ยึรัมย์ สถิติจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้สถิติอำเภอสิรินธร เข้าร่วมในการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อำเภอสิรินธร เพื่อให้ทราบถึง บทบาท/ภารกิจ ของสำนักงานสถิติแห่งชาติและสำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี และยินดีให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เมื่อมีการลงสำรวจงานโครงการต่างๆ ตามพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย และยินดีร่วมเป็นเครือข่ายสถิติพื้นที่ระดับอำเภอ ... อ่านเพิ่มเติม...

สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานีร่วมพิธีวางเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานีร่วมพิธีวางเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒   เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๐๐ น. นายราชศักดิ์ ยึรัมย์ สถิติจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยข้าราชการพนักงานราชการ สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมพิธีวางเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาราชภัฏอุบลราชธานี อ่านเพิ่มเติม...

สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานีร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ และพิธีถวายสัตย์ปฎิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานีร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ และพิธีถวายสัตย์ปฎิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน   เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายราชศักดิ์ ยึรัมย์ สถิติจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยข้าราชการพนักงานราชการ สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ และพิธีถวายสัตย์ปฎิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ณ ห้องประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี อ่านเพิ่มเติม...

สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานีร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานีร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒   เวลา ๐๖:๐๐ น.นายราชศักดิ์ ยึรัมย์ สถิติจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยข้าราชการเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ บริเวณทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี อ่านเพิ่มเติม...
Previous
Next
 • เทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาปี 2563

  เทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาปี 2563

 • ผลการสำรวจความคิดเห็นของผู้กักกันตัวตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด19 จังหวัดอุบลราชธานี

  ผลการสำรวจความคิดเห็นของผู้กักกันตัวตามมาตรการป้อง

 • พิธีวางพวงมาลาวันปิยะมหาราช

  พิธีวางพวงมาลาวันปิยะมหาราช

 • สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานีมอบหมายสถิติอำเภอเข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อำเภอวารินชำราบ

  สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานีมอบหมายสถิติอำเภอเข

 • สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานีมอบหมายสถิติอำเภอเข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อำเภอเมืองอุบลราชธานี

  สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานีมอบหมายสถิติอำเภอเข

 • สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานีมอบหมายสถิติอำเภอเข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อำเภอทุ่งศรีอุดม

  สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานีมอบหมายสถิติอำเภอเข

 • สถิติจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้ขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน 25 ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ 1)

  สถิติจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้ขวัญ

 • สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานีมอบหมายสถิติอำเภอเข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อำเภอสิรินธร

  สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานีมอบหมายสถิติอำเภอเข

 • สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานีร่วมพิธีวางเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

  สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานีร่วมพิธีวางเครื่องร

 • สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานีร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ และพิธีถวายสัตย์ปฎิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

  สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานีร่วมพิธีลงนามถวายพร

 • สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานีร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

  สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานีร่วมพิธีทำบุญตักบาต

forking-create-02-tn

app2018

ubon

2

pangpan3

nic 4sgis 4osthailand 4

สิ่งพิมพ์ออนไลน์

270961      so61

 รายงานผลการประเมินผล
การจัดงานประเพณีแห่เทียน
เข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี
พ.ศ. 2561

รายงานผลสำมะโนอุตสาหกรรม
พ.ศ.2560
จังหวัดอุบลราชธานี

ss160  ss260  ss360  ss460  ss2560

รายงานการสำรวจภาวะ
การทำงานของประชากร
จังหวัดอุบลราชธานี
ไตรมาสที่ 1 : ม.ค.-มี.ค.60

รายงานการสำรวจภาวะ
การทำงานของประชากร
จังหวัดอุบลราชธานี
ไตรมาสที่ 2 : เม.ย.-มิ.ย.60

รายงานการสำรวจภาวะ
การทำงานของประชากร
จังหวัดอุบลราชธานี
ไตรมาสที่ 3 : ก.ค.-ก.ย.60

รายงานการสำรวจภาวะ
การทำงานของประชากร
จังหวัดอุบลราชธานี
ไตรมาสที่ 4 : ต.ค.-ธ.ค.60

รายงานการสำรวจภาวะ
การทำงานของประชากร
จังหวัดอุบลราชธานี
พ.ศ. 2560

 

  happy1new  happy2new  happy3new  happy4new happy5new

รายงานการสำรวจความสุขมวลรวมของประชาชนในกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 
(อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ)
ครั้งที่ 1 เดือนพฤศจิกายน 2558

รายงานการสำรวจความสุขมวลรวมของประชาชนในกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 
(อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ)
ครั้งที่ 2 เดือนมกราคม 2559 

รายงานการสำรวจความสุขมวลรวมของประชาชนในกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 
(อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ)
ครั้งที่ 3 เดือนเมษายน 2559 

รายงานการสำรวจความสุขมวลรวมของประชาชนในกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 
(อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ)
ครั้งที่ 4 เดือนกรกฎาคม 2559  

รายงานการสำรวจความสุขมวลรวมของประชาชนในกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 
(อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ)
ครั้งที่ 5 เดือนตุลาคม 2559 

ข้อตกลงในการใช้เว็ปไซต์          นโยบายคุ้มครองข้อมูล          ติดต่อเรา

สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี 
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี  34000
tel icon โทร. 0 4534 4596  fax icon โทรสาร 0 4534 4597  mail icon E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  tel icon สื่อสาร สป.มท. 38975, 38976, 38977