การอบรมการเผยแพร่ความรู้เพื่อเสริมสร้างและป้องกันการกระทำความผิด วินัย ๔ (ครั้งที่ ๔)

การอบรมการเผยแพร่ความรู้เพื่อเสริมสร้างและป้องกันการกระทำความผิด วินัย ๔ (ครั้งที่ ๔)   การอบรมการเผยแพร่ความรู้เพื่อเสริมสร้างและป้องกันการกระทำความผิด วินัย ๔ (ครั้งที่ ๔) ให้แก่ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมสำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี โดยนางสาวสุภาวดี ศิริวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน           อ่านเพิ่มเติม...

การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2561 (ประจำเดือนมิถุนายน 2561)

การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2561 (ประจำเดือนมิถุนายน 2561)   สนง.สถิติ จว. อุบลฯ ส่ง “มาดี” ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลโครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2561 (ประจำเดือนมิถุนายน 2561) อ่านเพิ่มเติม...

การสำรวจการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ. 2561

การสำรวจการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ. 2561 สนง.สถิติ จว. อุบลฯ ส่ง “มาดี” ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลโครงการสำรวจการใช้เทคโนดลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ. 2561 อ่านเพิ่มเติม...

การโครงการสำรวจการอ่านของประชากร พ.ศ. 2561

การโครงการสำรวจการอ่านของประชากร พ.ศ. 2561 สนง.สถิติ จว. อุบลฯ ส่ง “มาดี” ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลโครงการสำรวจการอ่านของประชากร พ.ศ. 2561 อ่านเพิ่มเติม...

การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินงานตามแผนประชารัฐร่วมใจปลอดภัยยาเสพติด ปี 2561

การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินงานตามแผนประชารัฐร่วมใจปลอดภัยยาเสพติด ปี 2561 สนง.สถิติ จว. อุบลฯ ส่ง “มาดี” ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลโครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินงานตามแผนประชารัฐร่วมใจปลอดภัยยาเสพติด ปี 2561 อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมงานสภากาแฟ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ 1/2561

ร่วมงานสภากาแฟ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ 1/2561   วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 นายวัชรินทร์ เจิมประไพ สถิติจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมงาน “สภากาแฟ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ 1/2561” ณ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยน เรียนรู้ รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แนวทางในการดำเนินงานและการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ร่วมกัน ระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยมี นายธนาวุฒิ ปัญจพรอุดมลาภ ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยม... อ่านเพิ่มเติม...

การสำรวจข้อมูลโครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2561 (เดือนมิถุนายน 2561)

การสำรวจข้อมูลโครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2561 (เดือนมิถุนายน 2561) สนง.สถิติ จว. อุบลฯ ส่ง “มาดี” ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลโครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2561 (เดือนมิถุนายน 2561) อ่านเพิ่มเติม...

Infographic "สถิติเพื่อประชาชน" อัตราการเปลี่ยนแปลงของประชากร และการย้ายถิ่นของประชากร จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2560

Infographic Infographic "สถิติเพื่อประชาชน" อัตราการเปลี่ยนแปลงของประชากร และการย้ายถิ่นของประชากร จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2560 อ่านเพิ่มเติม...
Previous
Next
 • การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการเน็ตประชารัฐ พ.ศ.2561

  การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการเน็ตปร

 • Infographic

  Infographic "สถิติเพื่อประชาชน" ผลการสำรวจภาวะการทำงานของประ

 • Infographic

  Infographic "สถิติเพื่อประชาชน" ผลการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสัง

 • การอบรมการเผยแพร่ความรู้เพื่อเสริมสร้างและป้องกันการกระทำความผิด วินัย ๔ (ครั้งที่ ๔)

  การอบรมการเผยแพร่ความรู้เพื่อเสริมสร้างและป้องกันก

 • การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2561 (ประจำเดือนมิถุนายน 2561)

  การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2561 (ประจำเดือนมิถุ

 • การสำรวจการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ. 2561

  การสำรวจการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถาน

 • การโครงการสำรวจการอ่านของประชากร พ.ศ. 2561

  การโครงการสำรวจการอ่านของประชากร พ.ศ. 2561

 • การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินงานตามแผนประชารัฐร่วมใจปลอดภัยยาเสพติด ปี 2561

  การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินงานตามแผนป

 • ร่วมงานสภากาแฟ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ 1/2561

  ร่วมงานสภากาแฟ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

 • การสำรวจข้อมูลโครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2561 (เดือนมิถุนายน 2561)

  การสำรวจข้อมูลโครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของค

 • Infographic

  Infographic "สถิติเพื่อประชาชน" อัตราการเปลี่ยนแปลงของประชาก

visakha61-0

app2018

ubon

2

pangpan3

nic 4sgis 4osthailand 4

stat11

stat12

สิ่งพิมพ์ออนไลน์

ss160  ss260  ss360  ss460  ss2560

รายงานการสำรวจภาวะ
การทำงานของประชากร
จังหวัดอุบลราชธานี
ไตรมาสที่ 1 : ม.ค.-มี.ค.60

รายงานการสำรวจภาวะ
การทำงานของประชากร
จังหวัดอุบลราชธานี
ไตรมาสที่ 2 : เม.ย.-มิ.ย.60

รายงานการสำรวจภาวะ
การทำงานของประชากร
จังหวัดอุบลราชธานี
ไตรมาสที่ 3 : ก.ค.-ก.ย.60

รายงานการสำรวจภาวะ
การทำงานของประชากร
จังหวัดอุบลราชธานี
ไตรมาสที่ 4 : ต.ค.-ธ.ค.60

รายงานการสำรวจภาวะ
การทำงานของประชากร
จังหวัดอุบลราชธานี
พ.ศ. 2560

 

  happy1new  happy2new  happy3new  happy4new happy5new

รายงานการสำรวจความสุขมวลรวมของประชาชนในกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 
(อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ)
ครั้งที่ 1 เดือนพฤศจิกายน 2558

รายงานการสำรวจความสุขมวลรวมของประชาชนในกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 
(อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ)
ครั้งที่ 2 เดือนมกราคม 2559 

รายงานการสำรวจความสุขมวลรวมของประชาชนในกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 
(อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ)
ครั้งที่ 3 เดือนเมษายน 2559 

รายงานการสำรวจความสุขมวลรวมของประชาชนในกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 
(อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ)
ครั้งที่ 4 เดือนกรกฎาคม 2559  

รายงานการสำรวจความสุขมวลรวมของประชาชนในกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 
(อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ)
ครั้งที่ 5 เดือนตุลาคม 2559 

ประชาสัมพันธ์งานภารกิจของสำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี

ประจำเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 เดือน ต.ค. 2560click-1  เดือน ม.ค. 2561click-2  เดือน เม.ย. 2561click-1  เดือน ก.ค. 2561click-2
 เดือน พ.ย. 2560click-1  เดือน ก.พ.2561click-2  เดือน พ.ค. 2561click-1  เดือน ส.ค. 2561click-2
 เดือน ธ.ค. 2560click-1  เดือน มี.ค. 2561click-2  เดือน มิ.ย. 2561click-1  เดือน ก.ย. 2561click-2

ข้อตกลงในการใช้เว็ปไซต์          นโยบายคุ้มครองข้อมูล          ติดต่อเรา

สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี 
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี  34000
tel icon โทร. 0 4534 4596  fax icon โทรสาร 0 4534 4597  mail icon E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  tel icon สื่อสาร สป.มท. 38975, 38976, 38977