ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม ปี พ.ศ.2560

ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม ปี พ.ศ.2560    สำนักงานสถิติแห่งชาติจะส่งเจ้าหน้าที่หรือคุณมาดีสวมใส่เสื้อสีแดงเลือดหมู ลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานจากทุกสถานประกอบการทั่วประเทศในเดือนพฤษภาคม-ธันวาคม 2559 ขอความร่วมมือผู้ประกอบการให้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน เพื่อเป็นข้อมูลให้ภาครัฐ และเอกชนใช้ในการวางแผนพัฒนาอุตสาหกรรมต่อไป      สำหรับข้อมูลที่จัดเก็บ ได้แก่ สถานที่ตั้ง รูปแบบการจัดตั้งตามกฎหมาย/ทางเศรษฐกิจการร่วมลงทุนหรือถือหุ้นจากต่างประเทศ จำนวนคนทำงาน จำนวน... อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช     นายณัฐวัฒน์  กาญจน์ธนภัทร สถิติจังหวัดอุบลราชธานีและเหล่าบรรดาข้าราชการ พนักงานราชการ สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  เมื่อวันที่ ุ25 เมษายน. 2559  ณ หอประชุมไพรพยอม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี   อ่านเพิ่มเติม...

สำมะโนอุตสาหกรรม

สำมะโนอุตสาหกรรม   สำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้จัดทำสำมะโนอุตสาหกรรมทุก 10 ปี ตามข้อเสนอแนะขององค์การสหประชาชาติ เพื่อให้ประเทศมีข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญทางด้านอุตสาหกรรมการผลิตมาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากความผันผวนของเศรษฐกิจโลกทำให้โครงสร้างการดำเนินธุรกิจและอุตสาหกรรมมีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วทำให้หน่วยงานหลักด้านเศรษฐกิจของประเทศ ได้แก่ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ธนาคารแห่งประเทศไทย และกระทรวงพ... อ่านเพิ่มเติม...

ดีเดย์ 1 พฤษภา “มาดี”ลงพื้นที่เก็บข้อมูลสำมะโนอุตสาหกรรม

ดีเดย์ 1 พฤษภา “มาดี”ลงพื้นที่เก็บข้อมูลสำมะโนอุตสาหกรรม       สำนักงานสถิติแห่งชาติจะส่งเจ้าหน้าที่หรือคุณมาดีสวมใส่เสื้อสีแดงเลือดหมู ลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานจากทุกสถานประกอบการทั่วประเทศในเดือนพฤษภาคม-ธันวาคม 2559 ขอความร่วมมือผู้ประกอบการให้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน เพื่อเป็นข้อมูลให้ภาครัฐ และเอกชนใช้ในการวางแผนพัฒนาอุตสาหกรรมต่อไป      สำหรับข้อมูลที่จัดเก็บ ได้แก่ สถานที่ตั้ง รูปแบบการจัดตั้งตามกฎหมาย/ทางเศรษฐกิจการร่วมลงทุนหรือถือหุ้นจากต่างประเทศ จำนวน... อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมพิธีถวายสักการะเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

ร่วมพิธีถวายสักการะเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์   นายณัฐวัฒน์  กาญจน์ธนภัทร สถิติจังหวัดอุบลราชธานีและเหล่าบรรดาข้าราชการ พนักงานราชการ สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมพิธีถวายสักการะเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์  เมื่อวันที่ ุ6 เมษายน. 2559  ณ หอประชุมไพรพยอม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี       อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบามสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน

ร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบามสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน   นายณัฐวัฒน์  กาญจน์ธนภัทร สถิติจังหวัดอุบลราชธานีและเหล่าบรรดาข้าราชการ พนักงานราชการ สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบามสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน  เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559  ณ หอประชุมไพรพยอม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี         อ่านเพิ่มเติม...

วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศรวมหาราช 2559

วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศรวมหาราช 2559   นายณัฐวัฒน์  กาญจน์ธนภัทร สถิติจังหวัดอุบลราชธานีและเหล่าบรรดาข้าราชการ พนักงานราชการ สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมพิธีวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศรวมหาราช เมื่อวันที่ 18 ม.ค. 2559  ณ หอประชุมไพรพยอม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี     อ่านเพิ่มเติม...

วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 2559

วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 2559     นายณัฐวัฒน์  กาญจน์ธนภัทร สถิติจังหวัดอุบลราชธานีและเหล่าบรรดาข้าราชการ พนักงานราชการ สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เมื่อวันที่ 17 ม.ค. 2559  ณ หอประชุมไพรพยอม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี     อ่านเพิ่มเติม...

การตรวจราชการของสำนักงานสถิติแห่งชาติ

การตรวจราชการของสำนักงานสถิติแห่งชาติ   รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ (นาวาอากาศเอกสมศักดิ์  ขาวสุวรรณ์)  ได้มีกำหนดการลงพื้นที่ในจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดยโสธร  ในระหว่างวันที่  ๒๓ – ๒๕  พฤศจิกายน ๒๕๕๘        อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมพิธีวันพระบิดาแห่งฝนหลวง 14 พ.ย. 2558

ร่วมพิธีวันพระบิดาแห่งฝนหลวง 14 พ.ย. 2558 นายณัฐวัฒน์  กาญจน์ธนภัทร สถิติจังหวัดอุบลราชธานีและเหล่าบรรดาข้าราชการ พนักงานราชการ สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมพิธีวันพระบิดาแห่งฝนหลวง เมื่อวันที่ 14 พ.ย. 2558  ณ หอประชุมไพรพยอม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี       อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมพิธีวันปิยะมหาราช 23 ต.ค. 2558

ร่วมพิธีวันปิยะมหาราช 23 ต.ค. 2558   นายณัฐวัฒน์  กาญจน์ธนภัทร สถิติจังหวัดอุบลราชธานีและเหล่าบรรดาข้าราชการ พนักงานราชการ สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมพิธีวันปิยะมหาราช เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2558 ณ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี (หลังเก่า)           อ่านเพิ่มเติม...
Previous
Next
 • ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม ปี พ.ศ.2560

  ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม ปี พ.ศ.2560

 • ร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

  ร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

 • สำมะโนอุตสาหกรรม

  สำมะโนอุตสาหกรรม

 • ดีเดย์ 1 พฤษภา “มาดี”ลงพื้นที่เก็บข้อมูลสำมะโนอุตสาหกรรม

  ดีเดย์ 1 พฤษภา “มาดี”ลงพื้นที่เก็บข้อมูลสำมะโนอุตสาห

 • ร่วมพิธีถวายสักการะเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

  ร่วมพิธีถวายสักการะเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธย

 • ร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบามสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน

  ร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบามสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู

 • วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศรวมหาราช 2559

  วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศรวมหาราช 2559

 • วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 2559

  วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 2559

 • การตรวจราชการของสำนักงานสถิติแห่งชาติ

  การตรวจราชการของสำนักงานสถิติแห่งชาติ

 • ร่วมพิธีวันพระบิดาแห่งฝนหลวง 14 พ.ย. 2558

  ร่วมพิธีวันพระบิดาแห่งฝนหลวง 14 พ.ย. 2558

 • ร่วมพิธีวันปิยะมหาราช 23 ต.ค. 2558

  ร่วมพิธีวันปิยะมหาราช 23 ต.ค. 2558

pangpan3

nic 4sgis 4osthailand 4