Infographic "สถิติเพื่อประชาชน" อัตราการเปลี่ยนแปลงของประชากร และการย้ายถิ่นของประชากร จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2560

Infographic Infographic "สถิติเพื่อประชาชน" อัตราการเปลี่ยนแปลงของประชากร และการย้ายถิ่นของประชากร จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2560 อ่านเพิ่มเติม...

Infographic "สถิติเพื่อประชาชน" จำนวนประชากร พ.ศ. 2560

Infographic Infographic "สถิติเพื่อประชาชน" จำนวนประชากร พ.ศ. 2560 อ่านเพิ่มเติม...

Infographic "สถิติเพื่อประชาชน" ดัชนีความก้าวหน้าของคน (อุบลราชธานี) พ.ศ. 2560

Infographic Infographic "สถิติเพื่อประชาชน" ดัชนีความก้าวหน้าของคน (อุบลราชธานี) พ.ศ. 2560 อ่านเพิ่มเติม...

Infographic "สถิติเพื่อประชาชน" ประชากรรวม จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2558 - 2560

Infographic   Infographic "สถิติเพื่อประชาชน" ประชากรรวม จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2558 - 2560   อ่านเพิ่มเติม...

Infographic "สถิติเพื่อประชาชน" การทำงานของผู้สูงอายุ จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2560

Infographic   Infographic "สถิติเพื่อประชาชน" การทำงานของผู้สูงอายุ จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2560 อ่านเพิ่มเติม...

Infographic "สถิติเพื่อประชาชน" การทำงานของผู้สูงอายุ จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2558 - 2560

Infographic Infographic "สถิติเพื่อประชาชน" การทำงานของผู้สูงอายุ จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2558 - 2560 อ่านเพิ่มเติม...

Infographic "สถิติเพื่อประชาชน" ข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2560

Infographic Infographic "สถิติเพื่อประชาชน" ข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2560 อ่านเพิ่มเติม...

สำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดตัว “THAI STAT” แอพพลิเคชั่น

สำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดตัว “THAI STAT” แอพพลิเคชั่น สำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดตัว “THAI STAT” แอพพลิเคชั่น เพื่อให้ผู้ใช้ข้อมูลสามารถเข้าถึงข้อมูลสถิติได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น โมบาย แอพพลิเคชั่น "THAI STAT" เป็นแอพพลิเคชั่นสำหรับเผยแพร่ข้อมูลสถิติและตัวชี้วัดที่สำคัญของประเทศ เพื่อให้ผู้ใช้ข้อมูลสามารถเข้าถึงข้อมูลสถิติได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น นำเสนอข้อมูลสถิติในรูปกราฟ ตาราง และแผนภูมิ ได้แก่ ข้อมูลสถิติที่สำคัญ ข้อมูลจังหวัด Infographic เป็นต้น​ http://www.nso.go.th/sites/2014/Page... อ่านเพิ่มเติม...

การสำรวจข้อมูลโครงการสำรวจการเปลี่ยนแปลงทางการเกษตร พ.ศ. 2561

การสำรวจข้อมูลโครงการสำรวจการเปลี่ยนแปลงทางการเกษตร พ.ศ. 2561 สนง.สถิติ จว. อุบลฯ ส่ง “มาดี” ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลโครงการสำรวจการเปลี่ยนแปลงทางการเกษตร พ.ศ. 2561 ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายน 2561 อ่านเพิ่มเติม...

การสำรวจข้อมูลโครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานหมู่บ้านเน็ตประชารัฐ พ.ศ. 2561

การสำรวจข้อมูลโครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานหมู่บ้านเน็ตประชารัฐ พ.ศ. 2561   สนง.สถิติ จว. อุบลฯ ส่ง “มาดี” ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลโครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานหมู่บ้านเน็ตประชารัฐ พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 21 – 30 พฤษภาคม 2561 อ่านเพิ่มเติม...

การสำรวจข้อมูลโครงการสำรวจคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ. 2561

การสำรวจข้อมูลโครงการสำรวจคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ. 2561   สนง.สถิติ จว. อุบลฯ ส่ง “มาดี” ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลโครงการสำรวจคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 27 เม.ย. – 30 มิ.ย. 2561 อ่านเพิ่มเติม...
Previous
Next
 • Infographic

  Infographic "สถิติเพื่อประชาชน" อัตราการเปลี่ยนแปลงของประชาก

 • Infographic

  Infographic "สถิติเพื่อประชาชน" จำนวนประชากร พ.ศ. 2560

 • Infographic

  Infographic "สถิติเพื่อประชาชน" ดัชนีความก้าวหน้าของคน (อุบลร

 • Infographic

  Infographic "สถิติเพื่อประชาชน" ประชากรรวม จังหวัดอุบลราชธาน

 • Infographic

  Infographic "สถิติเพื่อประชาชน" การทำงานของผู้สูงอายุ จังหวั

 • Infographic

  Infographic "สถิติเพื่อประชาชน" การทำงานของผู้สูงอายุ จังหวั

 • Infographic

  Infographic "สถิติเพื่อประชาชน" ข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน จั

 • สำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดตัว “THAI STAT” แอพพลิเคชั่น

  สำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดตัว “THAI STAT” แอพพลิเคชั่น

 • การสำรวจข้อมูลโครงการสำรวจการเปลี่ยนแปลงทางการเกษตร พ.ศ. 2561

  การสำรวจข้อมูลโครงการสำรวจการเปลี่ยนแปลงทางการเกษต

 • การสำรวจข้อมูลโครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานหมู่บ้านเน็ตประชารัฐ พ.ศ. 2561

  การสำรวจข้อมูลโครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานหมู่บ้านเน็

 • การสำรวจข้อมูลโครงการสำรวจคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ. 2561

  การสำรวจข้อมูลโครงการสำรวจคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่

app2018

ubon

2

pangpan3

nic 4sgis 4osthailand 4

stat11

stat12

สิ่งพิมพ์ออนไลน์

ss160  ss260  ss360  ss460  ss2560

รายงานการสำรวจภาวะ
การทำงานของประชากร
จังหวัดอุบลราชธานี
ไตรมาสที่ 1 : ม.ค.-มี.ค.60

รายงานการสำรวจภาวะ
การทำงานของประชากร
จังหวัดอุบลราชธานี
ไตรมาสที่ 2 : เม.ย.-มิ.ย.60

รายงานการสำรวจภาวะ
การทำงานของประชากร
จังหวัดอุบลราชธานี
ไตรมาสที่ 3 : ก.ค.-ก.ย.60

รายงานการสำรวจภาวะ
การทำงานของประชากร
จังหวัดอุบลราชธานี
ไตรมาสที่ 4 : ต.ค.-ธ.ค.60

รายงานการสำรวจภาวะ
การทำงานของประชากร
จังหวัดอุบลราชธานี
พ.ศ. 2560

 

  happy1new  happy2new  happy3new  happy4new happy5new

รายงานการสำรวจความสุขมวลรวมของประชาชนในกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 
(อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ)
ครั้งที่ 1 เดือนพฤศจิกายน 2558

รายงานการสำรวจความสุขมวลรวมของประชาชนในกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 
(อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ)
ครั้งที่ 2 เดือนมกราคม 2559 

รายงานการสำรวจความสุขมวลรวมของประชาชนในกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 
(อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ)
ครั้งที่ 3 เดือนเมษายน 2559 

รายงานการสำรวจความสุขมวลรวมของประชาชนในกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 
(อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ)
ครั้งที่ 4 เดือนกรกฎาคม 2559  

รายงานการสำรวจความสุขมวลรวมของประชาชนในกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 
(อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ)
ครั้งที่ 5 เดือนตุลาคม 2559 

ประชาสัมพันธ์งานภารกิจของสำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี

ประจำเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 เดือน ต.ค. 2560click-1  เดือน ม.ค. 2561click-2  เดือน เม.ย. 2561click-1  เดือน ก.ค. 2561click-2
 เดือน พ.ย. 2560click-1  เดือน ก.พ.2561click-2  เดือน พ.ค. 2561click-1  เดือน ส.ค. 2561click-2
 เดือน ธ.ค. 2560click-1  เดือน มี.ค. 2561click-2  เดือน มิ.ย. 2561click-1  เดือน ก.ย. 2561click-2

ข้อตกลงในการใช้เว็ปไซต์          นโยบายคุ้มครองข้อมูล          ติดต่อเรา

สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี 
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี  34000
tel icon โทร. 0 4534 4596  fax icon โทรสาร 0 4534 4597  mail icon E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  tel icon สื่อสาร สป.มท. 38975, 38976, 38977